چت اورداپ

پاسخ
لیلیوم ٢٣ بهمن ٩٧
الی ناز سمت پستام بیای جیغ میزنم
مسعودآریایی ٢٣ بهمن ٩٧
گیل گیلی درست کن چندش
دیده دیده ٢٣ بهمن ٩٧
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
مسعودآریایی ٢٣ بهمن ٩٧
دیده دیده ٢٣ بهمن ٩٧
مهسا 29 ٢٣ بهمن ٩٧
رامتین استغفرالله
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

اینم ابتکار جدید تتل


چت اورداپ


عمرادزده بتونه ببرتش
پاسخ
مسعودآریایی ٢٣ بهمن ٩٧
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
asal24 ٢٣ بهمن ٩٧
عزیزی
ززههرراا ٢٣ بهمن ٩٧
avin boukan ٢٢ بهمن ٩٧
...
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
asal24 ٢٣ بهمن ٩٧
ای جانمممم اجیم تنت سلامت باشه همیشه عزیزم
ززههرراا ٢٣ بهمن ٩٧
avin boukan ٢٢ بهمن ٩٧
[sm052....
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان