چت اورداپ


اگه همچین صحنه ای ببینی چی میگی؟
پاسخ
الناز33 ۴ آذر ٩۶
بهنام دیده
دیده دیده ۴ آذر ٩۶
گورستان عشق ٢ آذر ٩۶
الناز هواپیما دوش دالم
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


بفرماین کمپوت البالو
خودم درستش کردم
پاسخ
هستی1 ٣ آذر ٩۶
همه اش برا منم
نرگس23 ٣ آذر ٩۶
جووووووووون منم ترشیشو درس کردم.وای دهنم آب افتاد
behnam23 ٢ آذر ٩۶
من که قربانی خالی بندیات نشدم خوشبختانه کبریت بی خطری
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپچت اورداپچت اورداپ


برف امروز در مرد
جاتون خالی
اگه فردا تعطیل بشه میریم ادم برفی درست کنیم
پاسخ
nafas 6 ٣ آذر ٩۶
خوشبحالتون
ارفین ٣ آذر ٩۶
حتما باید تعطیل بشین ادم برفی درست کنی
مستی44 ٣ آذر ٩۶
خوشبحالتون
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


انتظاری ک دندانپزشکا از ما دارن
پاسخ
sahra2222 ٢ آذر ٩۶
Ahhhhhh
الناز33 ٢ آذر ٩۶
اره آوا مسعود بخاطر همین کارا رفتم همه شو کشیدم انداختم دور ارفین اخر تعجب بودااا النا نفس
nafas 6 ٢ آذر ٩۶
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
sahra2222 ٢ آذر ٩۶
Afarin elnaz
الناز33 ٢ آذر ٩۶
همگی
yasi banoo ١ آذر ٩۶
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان