دکتر تزریقات به محمدرضا یزدی میگه برو بخواب بیام آمپولت رو بزنم



محمدرضا میگه اینقدر استرس دارم خوابم نمیبره
پاسخ
مسعود35 ٣ دي ٩۶
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

هواشناسی اعلام کرد
هوای یڪدیگر را داشته باشید
دل نشڪنید، قضاوت نڪنید
به غم ڪسی نخندید
به راحتی
از یکدیگر گذر نڪنید
هوای دلتان را داشته باشید
پاسخ
مسعود35 ٣ دي ٩۶
آورین، هوس کباب کردم سیخ کباب
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
دیده دیده ٣ دي ٩۶
همیار روان شناس ٣ دي ٩۶
ان شا الله همیشه سلامت و در پناه حق باشند
مسعود35 ٣ دي ٩۶
روحت شاد پدرم نا گهان چه زود دیر می شود
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


گئدیرم
پاسخ
الناز33 ٣ دي ٩۶
مسعود قدیمی
دیده دیده ٣ دي ٩۶
دوست قدیمی ٣ دي ٩۶
ساغول
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

پاسخ
الناز33 ٣ دي ٩۶
جواطی نبینم اینطوری بشی آوا من اونجا نبودم والا فیلمبردار هم تای امو بود
آوااااای بهار ٣ دي ٩۶
جواطی هاااتازش قشنگ معلوم بوده هواتوداشته الناز
جواطی ٣ دي ٩۶
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان